میل لنگ

ناممجموعه : کارخانهپارس 

ناممدیریت :

زمینهفعالیت : میللنگ

پستالکترونیک :

وبسایت :

شمارهتماس:    (0282) 5223145

شمارهتماس:    (0282) 5226583

نشانی:ایران - قزوین - تاکستان - جادهتاکستان - کیلومتر 5