.

نام مجموعه : فيضي

نام مدیریت :

زمینه فعالیت : توليد پوشاک کار

پست الکترونیک :

وب سایت :

تلفن :  66704727

9124136206

 

نشانی : ایران - تهران -منطقه 12 - امام خميني - روبروي بيمارستان سينا - ک. جهانگردي - پ. 14

تولید پوشاک کار.