اصطلاحات، تعاریف و مفاهیم امدادي کانون:

1 -خدمات امداد خودروئی : عبارتست از کلیه خدمات فنی فعالیتهایی که در هنگام بـروز نقـص فنـی و یـا حـوادث خـودروئی بـه منظور رفع نقیصه فنی ارائه و منجر به حرکت و فعالیت مجدد خودرو مـی شـود, کـه مشـتمل بـر حمـل , تعمیـر , رفـع نقـص , تعویض قطعه و ... که به صورت شبانه روزي می باشد.

2 -نمایندگی امداد خودرو: شخصیتی حقیقی یا حقوقی , که براساس توانمندیها وتوانائیهاي فنی و اجرائی براي مـدیریت و ارائه خدمات امداد خودرو.ئی کانون در یک محور مواصلاتی یا محدوده تقسیمات کشوري انتخاب می گردد.

3 -امدادگر: عبارتست از فردي بر خوردار از توانائی جسمی , دانش , مهارت وتجربه , داراي خودرو , ارائه خدمات امـدادي , که بهعنوان یکی ازاعضاء شبکه خدمات امدادي کانون زیر نظر نمایندگی امداد خودرو کانون می نماید .

4 =مرکز مدیریت عملیات امداد(واحد پیام): عبارتست از مرکز مدیریت ارتباطات مشـتریان امـداد خـودرو کـه بـه منظـور هدایت عملیات امداد, باز خورد سنجی عملکرد واحدهاي امدادگر, نظرات مشتریان کـه بـه صـورت مسـتقیم زیـر نظـر کـانون فعالیت می نمایند.

5 -تعمیرگاه شبکه امداد(عاملیت امداد): عبارتست از یک واحد ارائه خدمات تعمیر خودرو که از سـوي نماینـدگی امـداد خودرو کانون (یک واحد تعمیرگاهی) جهت ارائـه خـدمات امـداد خـودروئی در سـطح محورهـاي مواصـلاتی و یـا محـدوده تقسیمات کشوري تحت پوشش دایرمی گردد.

7 -اکیپ سیار: شامل یک وسیله نقلیه امدادي ( خودرو امدادي) و امـدادگرمتحصصـی اسـت کـه هـر یـک د اراي شـرایط و ضوابط خاصی می باشد.

8 -پایگاه امداد: عبارتست از نقطه ثابت ( ترجیحا در جوار مجتمع هاي خدمات رفاهی عبادي) و یـا محلـی جهـت اسـتقرار و هماهنگی بین اکیپهاي امدادي که داراي امکانات وتجهیزات مناسب و کافی جهت ارائه خدمات فنی به امداد خواهان باشد .

9 -خودرو نظارت و کنترل عملیات: خودروئی که از سوي کانون به منظور مدیریت نظارت و کنترل عملیات ارائه خدمات امدادي , در شبکه امداد خودرو کانون به کار گیري می شود.-

10 -مشترکین: عبارتست از کلیه دارندگان خودرو که به منظور ارائه خـدمات امـدادي خـودرو خـویش شـبکه امـداد خـودرو کانون را برگزیده وبا خرید خدمات اشتراك به عضویت شبکه مشترکین کانون در آمده اند.

11 -مشتریان(امدادخواه): عبارتست از کلیه دارندگان خودرو که پـس ازبـروز سـانحه یـا خرابـی خـودرو , خـدمات امـداد خودرو کانون را براي رفع مشکلات خویش برگزیده اند.

12 -کارت اشتراك امداد: اولین نوع خدمت است کـه بـراي مشـتر کین و اعضـاء کـانون طراحـی شـده اسـ ت، در ایـن نـوع اشتراك علاوه براینکه امدادرسانی به مشترکین در هر شرایط در اولویت می باشد برخی از هزینه هاي امداد نیز براي مشـترکین رایگان است.

13 -تعرفه خدمات: فهرستی از خدمات فنی به همراه وجوه مربوطه که بر اساس شرح وظایف و خـدمات قابـل انجـام، تهیـه شده است .

14-حوزه فعالیت: عبارت است از محدوده معینی (مبدا تا مقصد) در یک محور - منطقه یاناحیه اي که براي انجام خـدمات و عملیات امدادرسانی فنی به نمایندگان و امدادگران جهت فعالیت محول می گردد . 

Smartsupp Live Chat

 

 

 

 

نماد اعتماد ملی

نماد اعتماد ملی 1402

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction