Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

جستجو حرفه ای در سایتامداد خودرو

 

اصطلاحات، تعاریف و مفاهیم امدادي کانون:

1 -خدمات امداد خودروئی : عبارتست از کلیه خدمات فنی فعالیتهایی که در هنگام بـروز نقـص فنـی و یـا حـوادث خـودروئی بـه منظور رفع نقیصه فنی ارائه و منجر به حرکت و فعالیت مجدد خودرو مـی شـود, کـه مشـتمل بـر حمـل , تعمیـر , رفـع نقـص , تعویض قطعه و ... که به صورت شبانه روزي می باشد.

2 -نمایندگی امداد خودرو: شخصیتی حقیقی یا حقوقی , که براساس توانمندیها وتوانائیهاي فنی و اجرائی براي مـدیریت و ارائه خدمات امداد خودرو.ئی کانون در یک محور مواصلاتی یا محدوده تقسیمات کشوري انتخاب می گردد.

3 -امدادگر: عبارتست از فردي بر خوردار از توانائی جسمی , دانش , مهارت وتجربه , داراي خودرو , ارائه خدمات امـدادي , که بهعنوان یکی ازاعضاء شبکه خدمات امدادي کانون زیر نظر نمایندگی امداد خودرو کانون می نماید .

4 =مرکز مدیریت عملیات امداد(واحد پیام): عبارتست از مرکز مدیریت ارتباطات مشـتریان امـداد خـودرو کـه بـه منظـور هدایت عملیات امداد, باز خورد سنجی عملکرد واحدهاي امدادگر, نظرات مشتریان کـه بـه صـورت مسـتقیم زیـر نظـر کـانون فعالیت می نمایند.

5 -تعمیرگاه شبکه امداد(عاملیت امداد): عبارتست از یک واحد ارائه خدمات تعمیر خودرو که از سـوي نماینـدگی امـداد خودرو کانون (یک واحد تعمیرگاهی) جهت ارائـه خـدمات امـداد خـودروئی در سـطح محورهـاي مواصـلاتی و یـا محـدوده تقسیمات کشوري تحت پوشش دایرمی گردد.

7 -اکیپ سیار: شامل یک وسیله نقلیه امدادي ( خودرو امدادي) و امـدادگرمتحصصـی اسـت کـه هـر یـک د اراي شـرایط و ضوابط خاصی می باشد.

8 -پایگاه امداد: عبارتست از نقطه ثابت ( ترجیحا در جوار مجتمع هاي خدمات رفاهی عبادي) و یـا محلـی جهـت اسـتقرار و هماهنگی بین اکیپهاي امدادي که داراي امکانات وتجهیزات مناسب و کافی جهت ارائه خدمات فنی به امداد خواهان باشد .

9 -خودرو نظارت و کنترل عملیات: خودروئی که از سوي کانون به منظور مدیریت نظارت و کنترل عملیات ارائه خدمات امدادي , در شبکه امداد خودرو کانون به کار گیري می شود.-

10 -مشترکین: عبارتست از کلیه دارندگان خودرو که به منظور ارائه خـدمات امـدادي خـودرو خـویش شـبکه امـداد خـودرو کانون را برگزیده وبا خرید خدمات اشتراك به عضویت شبکه مشترکین کانون در آمده اند.

11 -مشتریان(امدادخواه): عبارتست از کلیه دارندگان خودرو که پـس ازبـروز سـانحه یـا خرابـی خـودرو , خـدمات امـداد خودرو کانون را براي رفع مشکلات خویش برگزیده اند.

12 -کارت اشتراك امداد: اولین نوع خدمت است کـه بـراي مشـتر کین و اعضـاء کـانون طراحـی شـده اسـ ت، در ایـن نـوع اشتراك علاوه براینکه امدادرسانی به مشترکین در هر شرایط در اولویت می باشد برخی از هزینه هاي امداد نیز براي مشـترکین رایگان است.

13 -تعرفه خدمات: فهرستی از خدمات فنی به همراه وجوه مربوطه که بر اساس شرح وظایف و خـدمات قابـل انجـام، تهیـه شده است .

14-حوزه فعالیت: عبارت است از محدوده معینی (مبدا تا مقصد) در یک محور - منطقه یاناحیه اي که براي انجام خـدمات و عملیات امدادرسانی فنی به نمایندگان و امدادگران جهت فعالیت محول می گردد . 

جستجو در بانک اطلاعات مشاغل

صنعت خودرو

·  فروشندگانونمایندگیهایمجاز

 

·  تزئینات و لوازم جانبی خودرو

 

 

·  مراکز تعمیر خودرو

 

 

·  تولید لوازم و قطعات خودرو

 

 

·  خدمات بدنه خودرو

 

 

·  فروش لوازم و قطعات خودرو

 

 

·  مراکز خدماتی موتور سیکلت

 

 

·  خدمات ماشین آلات سنگین

 

 

·  امداد خودرو

 

·  مراکز معاینه فنی خودرو

 

Smartsupp Live Chat

درج آگهی در

تلفن دفتر مرکزی : 02144013038 - 02144013039

تلفن دفتر بازار :   02166607667 - 66609987

تلفن پشتیبانی : 02166686012 - 02166685441 - 02166685841  02166685687

 نمابر  :02166685418

پست الکترونیک  : Info @ servic . ir