آثار تخیلی، همانند سایر انواع انتشارات، به تلخیص (حداقل برای تسهیل نمایه سازی  آنها) نیاز دارند اما ویژگی های چنین تلخیص یا خلاصه ای با ویژگی چکیده های انتشارات علمی که قبلا در این کتاب توضیح داده شدند کاملا متفاوت است. یک خلاصه ” خوب باید نکات اساسی طرح داستان با وقایع را ارائه دهد، زمینه  (جغرافیایی، تاریخی) داستان را نشان داده و در صورت لزوم احساسات بیان نماید، همانند مثالی که در شکل ۹۵ ارائه شده است، خلاصه می تواند ساخت یافته باشد. گرچه ویژگی های این خلاصه با ویژگی چکیده ها کاملاً متفاوت است اما هدف اصلی انها یکسان است: برای خواننده مشخص نمایند که ایا میخواهد مدرک توصیف شده را مطالعه یا مرور کند یا خیر. بعلاوه، اصول پایه ای که بر نگارش چکیده  ها حاکم است – صحت، ایجاز “. وضوح – به همان نسبت در خلاصه نویسی آثار تخیلی نیز کاربرد دارند.

شکل ۹۵. دو نوع خلاصهٔ ممکن برای کتابی با عنوان داستان خرگوش پیترنوشتهٔ بیتریکس پوتربرای تهیهٔ خلاصهٔ داستان ها راهنماهای کمی وجود دارد. ناشران مسترپلاتس” راهنمایی هایی ارائه دادهاند اما این راهنمایی ها بسیار کلی است:

اساسا برای منابع *مرجع طراحی شده است قالب مسترپلاتس طوری طراحی ور استاندارد شده است که بتواند در سریع ترین زمان حداکثر اطلاعات را فرآهم آورد. هر یک از خلاصه ها دنیها بررسی می شوند، و دادههایی ارجاعی را ارائه می دهند که در یک نگاه، نوع اثر نویسنده، نوع طرح، زمان طرح، محل، و اولین تاریخ انتشار را مشخص می نمایند، در زیر این چکیده، فهرستی از ویژگی های اصلی – اغلب ویژگی های بسیار مفید – و ارتباط آنها ارائه خواهد شد. بخش بعدی “نقد است، یعنی یک تحلیل نقادانه، کوتاه و قاطع از اثر اصلی سپس خلاصهای از طرح قرار میگیرد که به صورت یک داستان خوش تراش و بدون نقل قول ،.از اثر اصلی ارائه شnه است. ( ص v)

قالب مستر پلات ۲ (مگیل، ۱۹۸۶) کمی متفاوت ارائه شده است:

به همراه یک تلخیص از طرح داستان، اغلب ابزارهای قصه نویسی بررسی می شوند و جوانتر مفید است. بعلاوه، ازطریق یک خلاصه تفسیری، درون مایه اصلی داستان در دست تعیین شده و تحلیل میشود و موفقیت های کلی تلاش نویسنده مورد بحث قرار میگیرد. شکل ۹۶ نمونه ای از مستر پلات ۲ را نشان میدهد.

پج ترسن (۱۹۹۴) برای شناسایی و بیان محتوای آثار داستانی، به سه ساختار زبانی پایه – دست یافته است (به شکل ۹۷ نگاه کنید). همانطور که از مثال برمی آید، چنین چارچوبی منبع آشکار برای اصطلاحات نمایه ای مفید هستند. البته او تذکر می دهد که یک توصیف کامل از محتوای موضوعی ممکن است به ترکیبی از چند ساختار نیاز داشته باشد.